Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2014

palapala
0227 c235
Reposted fromgdybam gdybam viapannacormac pannacormac
palapala
7776 eca6
Reposted fromAgariSpider AgariSpider viapannacormac pannacormac
palapala
1150 2f48
Reposted fromnezavisan nezavisan viapannacormac pannacormac
palapala
8999 fd4e 500
W pogoni za jakością
palapala
palapala
2992 d17a
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viapannacormac pannacormac
palapala
2527 098c 500
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viapannacormac pannacormac
palapala
"Posmakowałem jej... i do mnie dotarło, że całe życie głodowałem." 
— Perwersje
6260 c808 500
palapala
Dzisiaj tak bardzo chcę Cię pocałować, że gryzę się we własny oddech.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viapannacormac pannacormac
2492 0963
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapannacormac pannacormac
palapala
Z Tobą w moich myślach robię wszytko.
Reposted fromlekhaim lekhaim viapannacormac pannacormac
palapala
0764 e527
Reposted frommathema mathema viapannacormac pannacormac
palapala
Założę się, że wyglądałabyś uroczo jęcząc moje imię
— Perwersje
Reposted fromtowo85 towo85 viapannacormac pannacormac
0670 fd4e
Reposted fromamatore amatore viapannacormac pannacormac
palapala
9294 5893 500
Reposted fromParadies Paradies viapannacormac pannacormac

November 01 2014

palapala

October 11 2014

palapala
Reposted fromoll oll viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl